Wedstrijdreglement

Doe mee met de Woensdag Fietsdag wedstrijden en win ferme prijzen! Lees hier meer over de voorwaarden voor deelname. 

Inleiding

Woensdag Fietsdag is een initiatief van Cera en KBC samen met Mobiel 21, VAB en vele trappende partners. Het is een actieplatform om Vlaanderen aan het fietsen te krijgen, dit jaar met de focus op het woon-werkverkeer.

Overkoepelende regelgeving

Artikel 1: organisatie van de wedstrijd

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de Fotowedstrijden, T-shirt Wedstrijd en de FietsQuiz die Cera CVBA, Muntstraat 1, 3000 Leuven in naam van Woensdag Fietsdag organiseert via de instagrampagina en website van de campagne. De organisator heeft steeds het recht het wedstrijdreglement van Woensdag Fietsdag te wijzigen. Indien zulks vereist is, kan Cera CVBA dit wedstrijdreglement aanpassen.

 De periode van beide wedstrijden start op woensdag 25 april om 00.01 uur en wordt afgesloten op maandag 18 juli 2018, om 23.59 uur. Een exemplaar van dit reglement kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website www.woensdagfietsdag.be en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

Artikel 2: algemeen

Deelnemen aan de Fotowedstrijden, T-shirt Wedstrijd of FietsQuiz van Woensdag Fietsdag is gratis, en kan alleen online via Instagram, www.woensdagfietsdag.be  en/of door te reageren op nieuwsbrieven voor deelnemers aan Woensdag Fietsdag.

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit wedstrijdreglement. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van Cera CVBA en de wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. De deelnemers aan de wedstrijden zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en de organisatoren van de campagne.

Cera CVBA kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Cera CVBA ligt, de duur van de wedstrijden wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Cera CVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de service-providerdiensten (zoals overbelasting op de servers, uitvallen van een deel van het digitale platform, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

Artikel 3: wie kan deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd(en) is mogelijk voor iedere natuurlijke persoon met een officiële verblijfplaats in België, een mailadres voor de FietsQuiz en een Facebook- of Instagramaccount voor de Fotowedstrijden en T-shirt Wedstrijd. Iedere deelnemer mag slechts met één mailadres, Facebook- of Instagramaccount deelnemen aan iedere wedstrijd. Enkel deelnemers die 16 jaar of ouder zijn, kunnen prijzen winnen. Woensdag Fietsdag is immers alleen bestemd voor mensen van 16 jaar en ouder.

De deelnemer verleent Cera CVBA het recht de juistheid van de door hem opgegeven identiteitsgegevens (naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, e-mailadres, leeftijd) te controleren in het belang van de wedstrijd en om fraude te voorkomen. Wanneer zou blijken dat de door de deelnemer opgegeven informatie niet correct is, heeft dit onmiddellijke uitsluiting tot gevolg. De werknemers en bestuurders van Cera CVBA en hun familieleden tot in de eerste graad komen niet in aanmerking voor prijzen. Hetzelfde geldt voor de medewerkers van de bedrijven, onderaannemers en partnerorganisaties die betrokken zijn bij het inhoudelijke aspect van Woensdag Fietsdag.

Cera CVBA kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd in kader van Woensdag Fietsdag voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

Artikel 4: privacy

Elke deelnemer geeft Cera CVBA toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank om de deelnemer te informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van Woensdag Fietsdag. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Cera CVBA behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. De deelnemers hebben ten allen tijde het recht van deze gegevens op te vragen, ter verbetering of schrapping.

Artikel 5: prijzen

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het Facebook- of Instagramaccount of e-mailadres waarmee wordt deelgenomen) en is dus niet overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. Cera CVBA kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen. Cera CVBA maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Cera CVBA kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Cera CVBA kan bij verzending niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst.


FietsQuiz

Artikel 1: verloop FietsQuiz

Deelnemen aan de FietsQuiz is gratis, en kan alleen online via het wekelijkse SurveyMonkey formulier aangeleverd op www.woensdagfietsdag.be en/of door te reageren op nieuwsbrieven naar deelnemers aan Woensdag Fietsdag.

Tijdens de campagneperiode van 25 april tot 20 juni wordt wekelijks een nieuwe vragenreeks van 3 kennisvragen en 1 schiftingsvraag op de campagnewebsite WoensdagFietsdag.be gepubliceerd. Deelnemers worden gevraagd het juiste antwoord te geven. In geval meerdere deelnemers een juist(e) antwoord(reeks) insturen, wordt de winnaar door een schiftingsvraag (in eerste plaats) en uitloting (in tweede plaats) bepaald uit alle deelnemers met het juiste antwoord. Een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. De toewijzing van de resterende prijs/prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.

De FietsQuiz loopt van 25 april tot 20 juni wekelijks van woensdag 00.01 uur tot maandag 23.59 uur. De wekelijkse winnaars worden op woensdag op de hoogte gebracht via mail met de vraag hun postadres voor 20 juni 2018 te bezorgen aan gowiththevelo@woensdagfietsdag.be. De winnaars die voor 20 juni 2018 reageren met hun postadres op mail naar het eerder vernoemde adres, krijgen hun prijs naar hen toegestuurd voor 30 juni 2018. Diegene niet binnen eerder vernoemde tijdszone met de gevraagde gegevens reageert, verliest zijn of haar recht op de prijs.

Artikel 2: prijzen

De geldige deelnemers aan de FietsQuiz komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Tijdens de 8 campagneweken wordt er wekelijks een nieuwe FietsQuiz opgemaakt met wekelijks andere prijzen te winnen.

De prijzen van de FietsQuiz en deze tijdsplanning en aantal personen per week te winnen:

 • Woensdag 25 april 2018 00.01 uur tot maandag 30 april 2018 23.59 uur: 5 winnaars voor duo Wellness
 • Woensdag 2 mei 2018 00.01 uur tot maandag 7 mei 2018 23.59 uur: 40 winnaars medium T-shirt van Woensdag Fietsdag
 • Woensdag 9 mei 2018 00.01 uur tot maandag 14 mei 2018 23.59 uur: 100 winnaars VAB Fietsbijstand voor 1 jaar
 • Woensdag 16 mei 2018 00.01 uur tot maandag 21 mei 2018 23.59 uur: 10 winnaars Plopsland De Panne voor 5 personen
 • Woensdag 23 mei 2018 00.01 uur tot maandag 28 mei 2018 23.59 uur: 1 winnaar Thalys naar Londen (Omnia Travel)  
 • Woensdag 30 mei 2018 00.01 uur tot maandag 4 juni 2018 23.59 uur: 100 winnaars VAB Velosock
 • Woensdag 6 juni 2018 00.01 uur tot maandag 11 juni 2018 23.59 uur: 30 winnaars Cera GoodWalk in Gent voor 5 personen
 • Woensdag 13 juni 2018 00.01 uur tot maandag 18 juni 2018 23.59 uur: Bongo Cadeaubon ‘Familieweekend’


Instagram Fotowedstrijd

Artikel 1: verloop fotowedstrijd

Deelnemen aan de Instagram fotowedstrijd van Woensdag Fietsdag is gratis, en kan alleen door je reden om te fietsen en een relevante foto in die context met hashtag #GoWithTheVelo op je persoonlijk instagramaccount publiek te plaatsen tijdens 1 van de 8 campagneweken van 25 april tot 20 juni 2018. De post moet publiek te bezichtigen zijn gedurende de eerder vernoemde campagneperiode.

Tijdens de campagneperiode van 8 weken wordt er wekelijks 1 winnaar bepaald door een jury bestaande uit 3 medewerkers van Cera CVBA en Mobiel 21. Het onderscheidende criterium is de mate van relevantie en creativiteit van de posts. De juryleden geven individueel hun 3 favorieten aan in gerangschikte volgorde. De post met het beste resultaat is de winnaar van die week. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.

De Instagram fotowedstrijd loopt van 25 april tot 19 juni wekelijks van woensdag 00.01 uur tot dinsdag 23.59 uur. De wekelijkse winnaars worden op woensdag op de hoogte gebracht via een reactie op hun post met de vraag voor 20 juni 2018 hun postadres te bezorgen aan gowiththevelo@woensdagfietsdag.be. De winnaars die voor 20 juni 2018 reageren met hun postadres op mail naar het eerder vernoemde adres, krijgen hun prijs naar hen toegestuurd voor 30 juni 2018. Diegene niet binnen eerder vernoemde tijdszone met de gevraagde gegevens reageert, verliest zijn of haar recht op de prijs.

Artikel 2: prijzen

De geldige deelnemers aan de Fotowedstrijd komen in aanmerking voor het winnen van een Bongo Cadeaubon. Elke week is er 1 Bongo Cadeaubon van verschillende waarden te winnen. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.

Volgende Bongo Cadeaubonnen zijn volgens deze tijdsplanning te winnen:

 • Woensdag 25 april 2018 00.01 uur tot maandag 30 april 2018 23.59 uur: Bongo Cadeaubon ‘Fiets- en Wandelweekend’ twv
 • Woensdag 2 mei 2018 00.01 uur tot maandag 7 mei 2018 23.59 uur: Bongo Cadeaubon ‘Gastronomisch dineren’ twv
 • Woensdag 9 mei 2018 00.01 uur tot maandag 14 mei 2018 23.59 uur: Bongo Cadeaubon ‘Relaxweekend’ twv
 • Woensdag 16 mei 2018 00.01 uur tot maandag 21 mei 2018 23.59 uur: Bongo Cadeaubon ‘Sterrenrestaurant’ twv
 • Woensdag 23 mei 2018 00.01 uur tot maandag 28 mei 23.59 uur: Bongo Cadeaubon ‘Familieweekend’ twv
 • Woensdag 30 mei 2018 00.01 uur tot maandag 4 juni 2018 23.59 uur: Bongo Cadeaubon ‘Romantisch etentje’ twv
 • Woensdag 6 juni 2018 00.01 uur tot maandag 11 juni 2018 23.59 uur: Bongo Cadeaubon ‘Luxe welnessweekend’ twv
 • Woensdag 13 juni 2018 00.01 uur tot maandag 18 juni 2018 23.59 uur: Bongo Cadeaubon ‘Fiets- en Wandelweekend’ twv

Artikel 3: rechten op creatieve inbreng

De criteria van de creatieve competitie worden op voorhand vastgelegd en gecommuniceerd. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Cera CVBA de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Woensdag Fietsdag en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Cera CVBA te verwerken, alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Cera CVBA tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Fotowedstrijd #kidsopdefiets

Artikel 1: verloop fotowedstrijd

Deelnemen aan de Fotowedstrijd #kidsopdefiets van Woensdag Fietsdag is gratis, en kan alleen door te voldoen aan volgende opdracht: 

 • Plaats een foto van kinderen op de fiets op je publieke Facebook- of instagramaccount in de periode van 6 tot 20 juni 2018. Indien je geen Facebook- of instagramaccount hebt, mag je de foto via mail toesturen naar gowiththevelo@woensdagfietsdag.be.
 • Deel daarbij je reden om te fietsen en de hashtags #GoWithTheVelo #kidsopdefiets. Bij deelname via sociale media moet het bericht publiek te bezichtigen zijn gedurende de eerder vernoemde campagneperiode.

Maandag 25 juni worden de 100 winnaars bepaald door een jury bestaande uit 3 medewerkers van Cera CVBA en Mobiel 21. De onderscheidende criteria zijn de mate van relevantie, persoonlijkheid en schoonheid van de posts. Op elk van die 3 criteria geven de juryleden individueel een score van 1 tot 3 per foto. De 100 post met de hoogste score winnen een fietshelm. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.

De winnaars worden 25 juni op de hoogte gebracht via mail met de vraag voor 2 juli 2018 hun postadres en voorkeur naar een jongens- of meisjeshelm (zolang er keuze is in de voorraad) te bezorgen aan gowiththevelo@woensdagfietsdag.be. Indien daaraan wordt voldaan, krijgt de winnaar een fietshelm toegestuurd voor 30 juli 2018. Diegene die niet binnen eerder vernoemde tijdszone met de gevraagde gegevens reageert, verliest zijn of haar recht op de prijs.

Artikel 2: prijzen

De geldige deelnemers aan de Fotowedstrijd #kidsopdefiets komen in aanmerking voor het winnen van een VAB kinderfietshelm. 

Deze Street Junior helm met een uniek design is geschikt voor kinderen tussen 6 en 12 jaar (d.i. voor een hoofdomtrek tussen de 52 en 56 cm). Dankzij een handig wieltje aan de achterzijde verstel je de helmen snel en eenvoudig. Ze zijn gemaakt van sterk kunststof door het bekende Belgische merk Lazer en werden getest in windtunnels. Zestien ventilatiegaten zorgen voor een goede verluchting en vochtregulering.

Artikel 3: rechten op creatieve inbreng

De criteria van de creatieve competitie worden op voorhand vastgelegd en gecommuniceerd. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Cera CVBA de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Woensdag Fietsdag en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Cera CVBA te verwerken, alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Cera CVBA tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).